OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky (ve formátu .pdf)

Všeobecné obchodní podmínky společnosti JKR servis s.r.o. pro prodej prostřednictvím dálkové komunikace

Název společnosti: JKR servis s.r.o., Vinec 43, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 27244831    DIČ: CZ27244831

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107240 (dále jen „Prodávající“)

Adresa provozovny: Ráj dětského obouvání a odívání, Retail Park Na Radouči, Kosmonosy 1237, 293 06

Číslo účtu: 196 025 540 / 0300

Elekronická pošta: udrackabublinky@seznam.cz

Telefonní kontakt: 774 490 748

SKYPE : Dráček Bublinka

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“), uzavřené prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, mezi Prodávajícím na straně jedné a fyzickou osobou na straně druhé (dále jen „Kupující“). Kupující je osoba, která má v úmyslu koupit zboží a služby prostřednictvím prostředku dálkové komunikace. Kupující je spotřebitel. Kupující hradí za nákup zboží a služeb kupní cenu. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží (dále jen „Kupní cena“).

1.2 Kupujícím se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Kupující“).

1.3 Předmětem Kupní smlouvy je prodej dětské obuvi, dětského oblečení a drobného doplňkového sortimentu.

1.4. Pokud nejsou některé otázky upraveny v Kupní smlouvě uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím odchylně od ustanovení těchto VOP, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran z Kupní smlouvy těmito VOP. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neuvedená v těchto VOP nebo v jednotlivé Kupní smlouvě se řídí platným právním řádem České republiky, zejména ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP nebo Kupní smlouvou se řídí i příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších.

1.5 Prodávající poskytuje Službu, kterou vymezuje takto:

- konzultace a pomoc při výběru vhodného zboží prostřednictvím telefonu a e-mailové komunikace

- službu provádí kvalifikovaní a proškolení zaměstnanci Prodávajícího

- údaje po platbu se vyřizují prostřednictvím e-mailové komunikace

- o termínu dodání zboží bude zákazník předem informován

- zboží se odesílá až po potvrzeném souhlasu Kupujícím a až po uhrazení zboží

1.6 Tyto VOP jsou dostupné na webové stránce Prodávajícího www.udrackabublinky.cz

1.7 Prezentace Zboží a Služeb umístěná na webových stránkách Prodávajícího je pouze informativního charakteru a nejedná se o závaznou nabídku ze strany Prodávajícího. Tato veškerá indikativní nabídka Zboží není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo             § 1732 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi Prodejcem a druhou stranou závazkový vztah. Ze samotné indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření Kupní smlouvy. Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného Zboží nebo Služeb.

1.8 Závazné ceny Zboží a Služeb, stejně jako další náklady např. na dodání zboží, jsou ty, které jsou Prodávajícím uvedeny v návrhu Kupní smlouvy a jsou následně souhlasně potvrzeny Kupujícím.

1.9 Údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny dále v těchto VOP.

1.10 Spotřebitel se učiněním objednávky Zboží - souhlasným potvrzením Kupní smlouvy seznámil s obsahem těchto VOP, čímž rovněž stvrzuje, že mu byly před uzavřením Kupní smlouvy sděleny Prodávajícím výše uvedené informace a poučení.

1.11 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů – Prodávající ve smyslu ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele sděluje, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný, je Česká obchodní inspekce.

 

2. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

2.1 Kupující provádí objednání Zboží prostřednictvím prostředku dálkové komunikace těmito způsoby:

a) prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adrese:  udrackabublinky@seznam.cz

b) telefonicky na tel. čísle: 774 490 748

c) prostřednictvím SKYPE / video hovoru: jméno uživatele:  Dráček Bublinka

d) prostřednictvím FACEBOOKU / video chatu: jméno uživatele:  Dráček Bublinka

2.2 Na základě objednávky Zboží vyhotoví Prodávající návrh Kupní smlouvy.

2.3 Zboží a/nebo Služby jsou Kupujícím závazně objednány v okamžiku souhlasného potvrzení návrhu Kupní smlouvy (závazné potvrzení objednávky), který Kupující obdrží jedním z prostředků dálkové komunikace – e-mailem.

2.4 V návrhu Kupní smlouvy jsou uvedeny všechny nezbytné informace o Zboží a/nebo službách, o způsobu platby, o způsobu a ceně dopravy, o ceně balného, o cenách dalších služeb, nezbytné identifikační údaje Kupujícího a Prodávajícího. Ceny Zboží a Služeb jsou uvedené včetně všech daní. Ceny za dopravné, balné a další Služby jsou uvedeny také včetně všech daní. Ceny jsou uvedeny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

2.5 Kupující je povinen v každé objednávce uvést minimálně následující údaje: jméno a příjmení, přesnou adresu fakturace, adresu pro dodání Zboží, telefonní kontakt.

2.6 Kupující má možnost se seznámit s informacemi o všech nákladech spojených s nákupem Zboží a Služeb, seznámit se s VOP před odesláním závazné objednávky, resp. před odesláním souhlasného potvrzení návrhu Kupní smlouvy.

2.7 Platnost návrhu Kupní smlouvy jsou 3 dny. Po tuto dobu jsou v platnosti ceny za Zboží, Služby, dopravné, balné a další Služby.

2.8 Případné slevy z ceny Zboží a/nebo Služeb poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, nestanoví-li Prodávající výslovně jinak.

2.9 Prodávající po obdržení souhlasného potvrzení návrhu Kupní smlouvy potvrdí Kupujícímu přijetí této objednávky

e-mailem.

2.10 Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky nebo ověření totožnosti Kupujícího (e-mailem či telefonicky). Např. v případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat Zboží a/nebo Služby, je Prodávající oprávněn k objednávce nepřihlížet. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je Prodávající oprávněn odmítnout (resp. K ní nepřihlížet) nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

2.11 Dokud Kupující nezašle souhlasné potvrzení návrhu Kupní smlouvy, může být obsah návrhu Kupní smlouvy Prodávajícím upravován. Údaje uvedené v Kupujícím souhlasně potvrzeném návrhu Kupní smlouvy jsou považovány za správné.

2.12 Než Kupující závazně potvrdí objednávku (resp. souhlasně potvrdí návrh Kupní smlouvy) a odešle ji Prodávajícímu, má Kupující právo měnit jak jim požadované Zboží, tak i způsob dopravy. Zboží. Kupující má tedy ještě před odesláním objednávky (resp. před souhlasným potvrzením Kupní smlouvy) možnost zkontrolovat a změnit veškeré údaje, které do objednávky vložil. Objednávku může také do této doby zrušit. Již vzniklou Kupní smlouvu na Zboží lze však měnit jen na základě dohody smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.

2.13 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. Kupní smlouva je uzavřena) potvrzením objednávky Prodávajícím na základě souhlasného potvrzení Kupní smlouvy Kupujícím. Toto potvrzení je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou (případně jiným prostředkem dálkové komunikace) a pokud by k tomu nedošlo, tak úhradou celé Kupní ceny nebo převzetím objednaného Zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve.

2.14 Prodávající požaduje úplnou úhradu Kupní ceny za Zboží a/nebo Služby před jeho předáním Kupujícímu.

2.15 Přijetím návrhu Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že akceptuje tyto VOP, že se s nimi seznámil a poučil. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

2.16 Závaznou objednávku lze po vzájemné dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím zrušit. Pokud do té doby vznikly Prodávajícímu náklady spojené s přípravou Zboží k expedici nebo plnění objednané Služby bylo již započato nebo Služba již byla splněna, je v tomto případě po Kupujícím požadováno uhrazení poměrné části sjednané Kupní ceny.

2.17 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily Kupní smlouvu (včetně porušení VOP).

2.18 Prodávající neuzavírá Kupní smlouvy na Zboží a/nebo Služby na opakované plnění, ani na dobu neurčitou.

2.19 Možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně s Kupujícím sjednaných podmínek je zachována.

2.20 Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a/nebo Služby uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto Zboží a/nebo Služby od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a uhradit Prodávajícímu úplnou Kupní cenu uvedenou v objednávce.

2.21 Kupní smlouva, návrh Kupní smlouvy a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2.22 Vlastnické právo přechází na Kupujícího až zaplacením celé Kupní ceny za Zboží a/nebo Služby a současně jeho předáním Kupujícímu (poskytnutí nebo splnění Služby). Prodávající se zavazuje, že Zboží a/nebo Služby Kupujícímu bez úplného zaplacení Kupní ceny a dalších souvisejících nákladů s jeho prodejem spojených.

2.23 Při uzavření Kupní smlouvy za využití elektronických prostředků jsou jednotlivé Kupní smlouvy (resp. jednotlivé přijaté návrhy Kupních smluv) uloženy v elektronické podobě u Prodávajícího, a to včetně VOP. Kupní smlouvu a VOP v elektronické podobě zašle Prodávající Kupujícímu e-mailem, jimž potvrdí přijetí objednávky.

3. Platební a dodací podmínky

3.1 Společně s Kupní cenou za Zboží a/nebo Služby je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením, dodáním Zboží a případně další náklady s prodejem Zboží a Služeb spojené, jejichž výše bude uvedená ve zpracovaném návrhu Kupní smlouvy a ten bude Kupujícím souhlasně potvrzen.

3.2 Zboží a/nebo Služby jsou prodány za Kupní cenu uvedenou v potvrzené Kupní smlouvě. Cena je uvedená včetně DPH a se všemi dalšími poplatky.

3.3 Kupující má možnost zaplatit Kupní cenu za Zboží a/nebo Služby Prodávajícímu pouze Bezhotovostně na základě Zálohové faktury. Zvolený způsob platby je uveden, po komunikaci mezi Kupujícím a Prodávajícím, ve zpracovaném návrhu Kupní smlouvy potvrzené Kupujícím. Tímto je zvolený způsob platby Kupujícím potvrzen.

3.4 V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny je Prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky Zboží a Služeb, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků Kupujícího.

3.5 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat Kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky (resp. číslo Kupní smlouvy). V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3.6 Prodávající vystaví za platbu provedenou na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Kupní ceny a zašle jej společně se Zbožím.

3.7 Prodávající při platbě převodem na účet Prodávajícího expeduje Zboží do 2 pracovních dnů od obdržení příslušné částky na svůj účet. 3.8 Dodací lhůta je až 5 pracovních dnů, není-li v jednotlivé Kupní smlouvě uvedeno jinak.

4. Nároky z vadného plnění

4.10. Kupující je povinen oznámit vadu Zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak mu nemusí být práva z vadného plnění přiznána. U Zboží je Kupující oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí Zboží Kupujícím. V této lhůtě je Spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci.

 

5. Odstoupení od Kupní smlouvy

5.1 Obsah tohoto článku se vztahuje pouze na Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, a to v případě, že Kupní smlouva byla uzavřena distančním způsobem (mimo provozovnu, na dálku). Smlouva je uzavřena jedním ze způsobů dle odst. 2.1 písm. a) až d) článku 2. těchto VOP.

5.2 Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Zboží. Jde-li o smlouvu, jejím předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.

5.3 Pro účely uplatnění svého práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí Spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od Kupní smlouvy informovat Prodávajícího na adresu sídla nebo provozovny uvedenou v těchto VOP formou jednoznačného prohlášení – jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Spotřebitel uvede v odstoupení od Kupní smlouvy obchodní firmu a adresu Prodávajícího dle předchozí věty, dále prohlášení: „Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: (Spotřebitel označí Zboží)“, jméno a příjmení Spotřebitele, adresu Spotřebitele, datum a podpis Spotřebitele (je-li odstoupení zasíláno v listinné podobě). Spotřebitel může použít i vzorový formulář.

5.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, je nutné odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím 14 dnů.

5.5 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající platbu po obdržení vráceného Zboží. Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě Kupní ceny (pokud Kupující do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí účet jiný), a to do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.

5.6 Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě Kupní smlouvy přijal. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající Kupujícímu v návrhu Kupní smlouvy nabídl, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabídnutému způsobu dodání Zboží.

5.7 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od dne, kdy odstoupil od Kupní smlouvy, zaslat Prodávajícímu zpět Zboží, které obdržel, a to na adresu Prodávajícího (JKR servis s.r.o., Vinec 43, 293 01 Mladá Boleslav). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel odešle Zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

5.8 Při zasílání je Kupující povinen Zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za Zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit Kupní cenu a náklady na dodání Zboží.

 

6. Reklamace zboží

6.1 Při reklamaci zakoupeného Zboží je Kupující povinen postupovat dle Reklamačního řádu Prodávajícího.

7. Ochrana osobních údajů                         

7.1 Kupující je povinen se seznámit s Podmínkami ochrany osobních údajů Prodávajícího uvedenými na internetových stránkách Prodávajícího.

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Kupující souhlasným potvrzením návrhu Kupní smlouvy, tedy závazným objednáním Zboží jakýmkoliv způsobem uvedeným v těchto VOP, potvrzuje Prodávajícímu, že se řádně seznámil s těmito VOP, včetně Reklamačního řádu a Podmínkami ochrany osobních údajů, že s nimi bezvýhradně souhlasí, a to ve znění platném a účinném k okamžiku, kdy učinil závaznou objednávku Zboží.

8.2 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky, případně Českou obchodní inspekcí dle odst. 1.11 čl. 1 těchto VOP.

 

JKR servis s.r.o.

Ve Vinci, dne 31.3.2020